Zamawiający

Osoba/Firma
Tylko państwa UE.

Termin dostawy

Termin dostawy

Prosimy o wybranie terminu dostawy tablic krótkoterminowych. Zalecamy wybór terminu dostawy na jeden dzień roboczy przed planowanym przemieszczeniem pojazdu. Dostawa w niedzielę iw dni świąteczne nie jest możliwa.

Ważność

W tym dniu wygasa ważność tablic krótkoterminowych. Rejestracja tablic następuje zawsze jeden dzień roboczy przed wybranym terminem dostawy. Ważność tablic rozpoczynasię w dniu rejestracji pojazdu.

Numer VIN pojazdu

Numer VIN pojazdu znajdą Państwo w dowodzie rejestracyjnym (Fahrzeugschein) lub w karcie pojazdu (Fahrzeugbrief) w polu E.Numer indentyfikacyjny pojazdu składa się najczęsciej z 17 liter i cyfr. Jeśli numer VIN jest krótszy to prosimy o uzupełnienie pozostałych znakównumeru indentyfikacyjnego zerami.

Ważne badania techniczne

Do zarejestrowania tablic krótkoterminowych pojazd musi posiadać ważne niemieckie badania techniczne (TÜV). W przypadku braku ważnego przeglądu należy osobiście zgłosić się do najbliższego wydziału komunikacji, w miejscu gdzie znajduje się pojazd.

Ważne badania techniczne

Pojazd jest/zostanie wyrejestrowany

Pojazd musi zostać wyrejestrowany najpóźniej dzień roboczy przed wykonaniem i wysyłką tablic krótkoterminowych. Na pojazd zarejestrowany nie będziemy mogli dokonać rejestracji niemieckich tablic krótkoterminowych.

Pojazd jest/zostanie wyrejestrowany
*Pola obowiązkowe

Dane kontaktowe

Adres dostawy i dane do faktury

Adres dostawy = Dane Zamawiającego
Adres do faktury = Dane Zamawiającego

Wysyłka tablic krótkoterminowych ekspresową dostawą kurierską

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo w bardzo prosty sposób złożyć zamówienie na tablice krótkoterminowe, tym samym nie tracąc cennego czasu na wiztę w niemieckim wydziale komunikacji. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, to my zajmiemy się rejestracją i wysyłką tablic, a Państwo będą mogli cieszyć się z tablic już w następnym dniu roboczym.
Prosimy mieć na uwadze, że tablice rejestrowane są w dniu ich wysyłki, tj. w dniu poprzedzającym termin dostawy!

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

1. Informacje ogólne i zakres stosowania
1.1 Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia mają zastosowanie wyłącznie do wszelkich umów zawieranych między właścicielem strony internetowej „kurzzeitkennzeichen-versand.de“ (zwanym dalej Usługodawcą), a konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej zwanym "Klient”)
1.2 Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

2. Zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów przedstawione na stornie internetowej Usługodawcy „kurzzeitkennzeichen-versand.de“ nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia zamówienia przez potencjalnego Klienta.
2.2 Klient po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia tj. poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy jednocześnie akceptując niniejsze warunki handlowe.
2.3 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. Samo złożenie zamówienia nie oznacza jednoczesnego zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę realizacji zamówienia lub w momencie wysyłki tablic krótkoterminowych.
2.4 Za błędy Klienta powstałe przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej jak również poprzez przesłanie niepełnych lub nieprawidłowych dokumentów w związku ze składanym zamówieniem spółka GVA Transit GmbH nie ponosi odpowiedzialności w kwestii ewenutalnych problemów związanych z zarejestrowaniem pojazdu, opóźnieniem realizacji zamówienia czy też brakiem możliwości rejestracji tablic krótkoterminowych.

3. Zastrzeżenie własności
Do momentu całkowitej zapłaty przez Klienta towar pozostaje własnością Usługodawcy

4. Termin płatności
Płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy.

5. Gwarancja i reklamacja
Prawa gwarancyjne Klienta oparte są na ogólnych przepisach ustawowych. Regulacja w § 6 niniejszych Ogólnych Waunków ma zastosowanie do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Klienta wobec Usługodawcy.

6. Ograniczenie odpowiedzialności
6.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze Klienta, o ile w dalszej treści nie postanowiono inaczej. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności mają również zastosowanie do naszych przedstawicieli prawnych i innych wyznaczonych pełnomocników, w przypadku gdy klient skieruje swoje roszczenia przeciwko tym osobom.
6.2 Wyjątek od punktu 6.1 stanowią roszczenia odszkodowawcze wynikłe z naruszenia życia, uszkodzenia ciała, zdrowia lub z naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązki kardynalne) oraz odpowiedzialność za inne szkody, wynikłe z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków firmy GVA Transit GmbH. W razie naruszenia istotnych obowiązków umownych Usługodawca odpowiada tylko za typowe dla umowy szkody, a Klient może dochodzić odszkodowania w wysokości części lub całości zapłaconej kwoty. Za wszelkie inne koszty Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, np. w wyniku opóźnienia dostawy przesyłki powstałej z winy osób trzecich (tj. firmy kurierskiej).
6.3 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykroczenia i mandaty powstałe podczas używania tablic krótkoterminowych jak również za szkody wyrządzone przez Klienta bądź osoby trzecie. Klient przekazując tablice osobom trzecim czyni to na własne ryzyko. Wszelkie madaty oraz zgłoszenia szkód powstałe w związku z używaniem tablic krótkoterminowych zostaną przekazane do Zamawiającego/Klienta z wezwaniem do zapłaty lub też owe dane zostaną przekazane odpowiednim organom egezkucyjnym.
6.4. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

7. Prawo odstąpienia od umowy
7.1 Złożone ale jeszcze nie opłacone zamówienie może zostać anulowane przez Klienta bez podania przyczyny.
7.2 Anulowanie złożonego i opłaconego zamówienia przez Klienta jest tylko możliwe w przypadku gdy tablice jeszcze nie zostały zarejestrowane. W tym przypadku Usługodawca ma prawo naliczyć indywidualną opłatę manipulacyjną w zależności od poczynionego nakładu pracy w związku z przygotowaniem zamówienia, maksymalnie Do kwoty 25,00€.
7.3 W przypadku gdy tablice zostały już zarejestrowane, zamówienie nie może zostać anulowane.

8. Zakaz cesji i zastawiania
Wierzytelności lub prawa Klienta wobec Usługodawcy nie mogą zostać scedowane lub zastawione bez zgody Usługodawcy, chyba że klient udowodnił uzasadniony interes w cesji lub zastawie.

9. Potrącenia
Klientowi przysługują prawa potrącenia lub zatrzymania tylko wówczas, jeśli dane roszczenie wzajemne zostało prawomocnie stwierdzone lub jest przez nas uznane.

10. Jurysdykcja, prawo właściwe
10.1 Do niniejszych OWH oraz w zakresie stosunku umownego z Klientem stosuje się prawo niemieckie. W przypadku Klienta obowiązuje to tylko o tyle, o ile nie jest to ograniczone przepisami prawa państwa, w którym Klient ma swoje miejsce zamieszkania. Postanowienia konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania.
10.2 Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego pomiędzy Stronami rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy o ile Klient jest jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego.

11. Klauzula salwatoryjna
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWH nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

Sie brauchen auf die Schnelle ein Kurzzeitkennzeichen - wir haben die Lösung.Sie müssen nicht zur Zulassungsstelle - beantragen Sie die Zulassung hier. Originale werden nicht benötigt, Kopien reichen aus.

Auf kurzem Wege können Sie ein Kurzzeitkennzeichen erhalten

Den Liefertag können Sie beim Bestellprozess wählen. In der Regel sind 1-3 Werktage realisierbar. Sie können aber auch für lang bevorstehender Überführungen bereits jetzt den Antrag stellen. Die Liste beim Liefertag zeigt Ihnen alle Optionen.

Für die Bearbeitung Ihres Antrages

benötigen wir Ihre Daten (siehe Felder auf der Startseite) und diese Unterlagen in bester Qualität als Kopie:  


- Fahrzeugbrief (Vorderseite, aufgeklappt)


- Vorderseite und Rückseite vom Fahrzeugschein mit Abmelde-Datum


- falls keine gültige HU auf dem Schein vermerkt ist, benötigen wir auch einen gültigen HU-Bericht zum Fahrzeug.


- gültiger Ausweis beidseitig

Für die Beantregung der Kurzzeitkennzeichen müssen Sie NICHT deutscher Statsbürger sein

Die Bestellung auslösen (Felder ausfüllen) kann jede Person. Der Antragsteller muss mind. 18 Jahre alt sein. Die Staatsangehörigkeit spielt dabei keine Rolle.

Die Bestellung beinhaltet

die gültigen Kurzzeitkennzeichen, eine Haftpflichtversicherung, die Zulassungsgebühren und Express-Versand.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów

Dowód osobisty lub paszport

Prosimy o przesłanie ważnego zdjęcia/skanu dowodu osobistego lub paszportu i jakiegokolwiek dokumentu z adresem w celu wystawienia polisy (może być adres na potwierdzeniu wpłaty lub rachunek za prąd, telefon, umowa kupna-sprzedaży, ect.)

Dane osobowe Zamawiającego muszą być zgodne z danymi na przesłanym dowodzie osobistym lub paszporcie.

Mały brief (dowód rejestracyjny pojazdu) – niem. Fahrzeugschein

Zdjęcia lub skany małego briefu (obie strony, tj. przód i tył) muszą być czytelne i wykonane w całości. Wszystkie brzegi dokumentu muszą być wyraźnie widoczne, dokument nie może być „obcięty“ lub częściowo niewidoczny.

Numer rejestracyjny pojazdu, numer briefu (pozycja 16) jak również numer VIN pojazdu na małym briefie muszą pokrywać się z danymi na dużym briefie „Fahrzeugbrief“.
Na tylnej stronie (rewersie) małego briefu znajdą Państwo datę wyrejestrowania pojazdu lub zdrapany kod zabezpiecznia użyty w celu wyrejestrowania pojazdu. Pojazd musi zostać wyrejestrowany najpóźniej 1 dzień roboczy przed zarejestrowaniem i wysyłką tablic krótkoterminowych.

Jeśli do dowodu rejestracyjnego dołączona jest dodatkowa strona (tzw. „Beiblatt”), prosimy również o przesłanie kopii tego dokumentu.

Duży brief (karta pojazdu) - niem. Fahrzeugbrief

Ważne jest aby i ten dokument został przesłany w całości, wszystkie brzegi dokumentu muszą być wyraźnie widoczne, dokument nie może być „obcięty“ lub częściowo niewidoczny.
Jeśli pojazd jest fabrycznie nowy i nigdy nie był jeszcze rejestrowany prosimy przesłać wszystkie (najlepiej zeskanowane) strony świadectwa homologacji kompletnego pojazdu (Certificate of Conformity – COC) jak również fakturę zakupu.

Badania techniczne (niemiecki TÜV)

Tablice krótkoterminowe możemy zarejestrować tylko na pojazd, który posiada ważne badania techniczne.

Badania techniczne wykonują takie stacje diagnostyczne jak np. TÜV, GTU, KÜS, DEKRA itd. Jeśli posiadają Państwo dokument potwierdzający aktualne badania techniczne (niem. „HU-Bericht”) to prosimy o jego przesłanie wraz z małym i dużym briefem.

Do rejestracji tablic krótkoterminowych na pojazdy fabrycznie nowe i nigdy wcześniej nie rejestrowane nie potrzebujemy dokumentu potwierdzającego ważne badania technicze.

Stempel potwierdzający ważność badań technicznych, który znajduje się na tylnej stronie (rewersie) małego briefu generalnie wystarcza do zarejestrowania tablic krótkotermniowych.

Dokument z badań spalin (AU – Abgasuntersuchung) nie jest potrzebny do zarejestrowania tablic.