Pytania i odpowiedzi

Tablice krótkoterminowe
Do czego używa się niemieckich tablic krótkoterminowych?

Niemieckie tablice krótkoterminowe można używać w celu:
- przemieszczenia pojazdu na terytorium Unii Europejskiej
- jazdy próbnej
- dojazdu do stacji diagnostycznej

Jak długo ważne są tablice krótkoterminowe?

Ważność tablic krótkoterminowych rozpoczyna się w dniu ich rejestracji i wynosi 6 dni kalendarzowych; dzień rejestracji tablic = dzień wysyłki. Przykładowo gdy wybrali Państwo termin dostawy na środę, tablice rejestrowane są we wtorek i są ważne do niedzieli włącznie do godziny 24.00.  Jeśli jednak jako termin dostawy wybrałeś sobotę lub poniedziałek, ważność rozpoczyna się w piątek. Tablice rejestracyjne są wówczas ważne do północy w środę.

Czy tablice krótkoterminowe można zarejestrować na każdy rodzaj pojazdu?

"Niemieckie tablice krótkoterminowe można zarejestrować na każdy rodzaj pojazdu (samochód osobowy, ciągnik siodłowy, przyczepę, naczepę, kamper, motocykl, ect.) Wyjątkiem są pojazdy uprzywilejowane wysyłające niebieskie sygnały świetlne, jak również maszyny robocze."

Czy pojazd może prowadzić inna osoba niż składający zamówienie?

"Nie. W związku z tym, że ubezpieczenie na tablice krótkoterminowe przypisane jest do pojazdu, a nie do konkretnej osoby, kierowcą może być również inna osoba. Konieczne natomiast jest posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas jazdy."

Czy tablice krótkoterminowe mogą być ważne od wybranego dowolnie dnia?

Nie, ważność tablic krótkoterminowych rozpoczyna się z dniem ich rejestracji w wydziale komunikacji i jest określona ustawowo na 6 dni kalendarzowych. Dzień rejestracji tablic = dzień od którego tablice rozpoczynają swoją ważność = dzień wysyłki.

Czy muszę dokonać wyrejestrowania tablic krótkoterminowych po upływie ich ważności?

Nie jest to konieczne. Ważność niemieckich tablic krótkoterminowych upływa z ostatnim dniem ich ważności o godzinie 24.00. Po tym czasie pojazd zostaje automatycznie wyrejestrowany, a same tablice i dowód rejestracyjny wydany do tablickrótkoterminowych można zniszczyć.

Jakie dokumenty są wymagane do zarejestrowania tablic krótkoterminowych?

"W celu zarejestrowania niemieckich tablic krótkoterminowych prosimy o przesłanie mailowo następujących dokumentów:"

- duży brief (karta pojazdu)
- obie strony małego briefu (dowodu rejestracyjnego pojazdu)
- aktualne badania technicznych (wydruk w formacie A4)
- dowód osobisty lub paszport kierowcy pojazdu

Czy mogę zamówić tablice krótkoterminowe na pojazd, który nie posiada ważnych badań technicznych?

Nie, w przypadku braku ważnych badań technicznych tablice krótkoterminowe mogą zostać warunkowo wydane jedynie przez najbliższy wydział komunikacji, tj. w miejscu gdzie aktualnie znajduje się pojazd.

Zamówienie i wydanie tablic krótkoterminowych?
Czy muszę osobiście udać się do wydziału komunikacji?

Nie. Nasza firma zajmie się procedurą związaną z rejestracją tablic krótkoterminowych w niemieckim wydziale komunikacji. Zarejestrowane tablice wraz z dowodem rejestracyjnym wyślemy pod wskazany przez Państwa adres ekspresową przesyłką kurierską.

Czy pojazd musi być wyrejestrowany?

Tak. W związku z tym, że pojazd może mieć tylko jedną rejestrację, musi on zostać wyrejestrowany najpóźniej jeden dzień roboczy przed rejestracją i wysyłką tablic krótkoterminowych.

Kim jest osoba składająca zamówienie?

Zamawiający, czyli osoba składająca zamówienie na rejestrację tablic Krótkoterminowych, to osoba, która będzie kierować pojazdem. Tablice można przekazać innej osobie jedynie na własne ryzyko, gdyż wiąże się to z ewentualnymi mandatami, które zostaną następnie przekazane do Zamawiającego z wezwaniem do zapłaty.

Do czego potrzebne są Państwa dane kontaktowe?

Dla sprawnego procesu realizacji zamówienia ważne jest abyśmy mieli możliwość skontakowania się z Państwem telefonicznie lub mailowo.

Co to jest numer eVB?

Numer eVB - niem. „elektronische Versicherungsbestätigung“ to elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia, które składa się z ciągu siedmiu znaków (cyfr i liter). Na podstawie przedłożonego potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, wydział komunikacji dokonuje rejestracji pojazdu i wydaje tablice krótkoterminowe. Oferowane przez nas ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem komunikacyjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Gdzie znajdę numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN)?

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) znajdą Państwo w dowodzie rejestracyjnym (Fahrzeugschein) w polu E. Numer indentyfikacyjny pojazdu składa się najczęsciej z 17 cyfr i liter. Prosimy o staranne wpisanie numeru VIN, aby nie było pomyłki w numerze.
Jeśli numer VIN jest krótszy to prosimy o uzupełnienie pozostałych znaków numeru identyfikacyjnego zerami (na przykład 0000000251W4G5462)

Co składa się na cenę tablic krótkoterminowych?

Cena obejmuje koszty rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji tj. wydanie dowodu rejestracyjnego do tablic krótkoterminowych, ubezpieczenie OC, tablice rejestracyjne i ekspresową wysyłką kurierską.

Czy mogę anulować zamówienie?

Jeśli tablice krótkoterminowe jeszcze nie zostały zarejestrowane to zamówienie może zostać anulowane drogą mailową. W tym przypadku będzie naliczona opłata manipulacyjna za niezrealizowaną transakcję. Natomiast w przypadku gdy tablice zostały już zarejestrowane, zamówienie nie może zostać anulowane.

Wysyłka
Jaki jest przewidywany czas dostawy tablic?

Tablice krótkoterminowe są wysyłąne z terytorium Niemiec ekspersową przesyłką kurierską i z reguły zostają dostarczone w wybranym przez Państwa dniu dostawy w godzinach 7.30 – 12.30. Przewidywany czas dostawy, w którym z prawdopodobieństwem 95-99% paczka zostanie doręczona do odbiorcy to 1 dzień roboczy. Z uwagi na to, że firma kurierska nie może dać nam 100% gwarancji punktualnej dostawy przesyłki sugerujemy aby uwzględnić to przy wyborze terminu dostawy. Prosimy mieć na uwadze, iż wysyłka za granicę może ulec wydłużeniu o 1 dzień roboczy.

Czy możliwa jest dostawa tablic na sobotę?

Tak, istnieje opcja doręczenia paczki w sobotę pod niemiecki adres, jest ona dodatkowo płatna.

Czy jest możliwa dostawa za granicę?

Tak, istnieje możliwość wysyłki do krajów UE. Należy pamiętać, że koszt przesyłki zagranicznej jest wyższy, a czas dostawy może ulec wydłużeniu.

Czy istnieje możliwość dostawy przesyłki do punktu/oddziału kurierskiego i odebrania jej osobiście?

Tak, w tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy przed złożeniem zamówienia.

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

1. Informacje ogólne i zakres stosowania
1.1 Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia mają zastosowanie wyłącznie do wszelkich umów zawieranych między właścicielem strony internetowej „kurzzeitkennzeichen-versand.de“ (zwanym dalej Usługodawcą), a konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej zwanym "Klient”)
1.2 Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

2. Zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów przedstawione na stornie internetowej Usługodawcy „kurzzeitkennzeichen-versand.de“ nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia zamówienia przez potencjalnego Klienta.
2.2 Klient po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia tj. poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy jednocześnie akceptując niniejsze warunki handlowe.
2.3 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. Samo złożenie zamówienia nie oznacza jednoczesnego zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę realizacji zamówienia lub w momencie wysyłki tablic krótkoterminowych.
2.4 Za błędy Klienta powstałe przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej jak również poprzez przesłanie niepełnych lub nieprawidłowych dokumentów w związku ze składanym zamówieniem spółka GVA Transit GmbH nie ponosi odpowiedzialności w kwestii ewenutalnych problemów związanych z zarejestrowaniem pojazdu, opóźnieniem realizacji zamówienia czy też brakiem możliwości rejestracji tablic krótkoterminowych.

3. Zastrzeżenie własności
Do momentu całkowitej zapłaty przez Klienta towar pozostaje własnością Usługodawcy

4. Termin płatności
Płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy.

5. Gwarancja i reklamacja
Prawa gwarancyjne Klienta oparte są na ogólnych przepisach ustawowych. Regulacja w § 6 niniejszych Ogólnych Waunków ma zastosowanie do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Klienta wobec Usługodawcy.

6. Ograniczenie odpowiedzialności
6.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze Klienta, o ile w dalszej treści nie postanowiono inaczej. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności mają również zastosowanie do naszych przedstawicieli prawnych i innych wyznaczonych pełnomocników, w przypadku gdy klient skieruje swoje roszczenia przeciwko tym osobom.
6.2 Wyjątek od punktu 6.1 stanowią roszczenia odszkodowawcze wynikłe z naruszenia życia, uszkodzenia ciała, zdrowia lub z naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązki kardynalne) oraz odpowiedzialność za inne szkody, wynikłe z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków firmy GVA Transit GmbH. W razie naruszenia istotnych obowiązków umownych Usługodawca odpowiada tylko za typowe dla umowy szkody, a Klient może dochodzić odszkodowania w wysokości części lub całości zapłaconej kwoty. Za wszelkie inne koszty Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, np. w wyniku opóźnienia dostawy przesyłki powstałej z winy osób trzecich (tj. firmy kurierskiej).
6.3 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykroczenia i mandaty powstałe podczas używania tablic krótkoterminowych jak również za szkody wyrządzone przez Klienta bądź osoby trzecie. Klient przekazując tablice osobom trzecim czyni to na własne ryzyko. Wszelkie madaty oraz zgłoszenia szkód powstałe w związku z używaniem tablic krótkoterminowych zostaną przekazane do Zamawiającego/Klienta z wezwaniem do zapłaty lub też owe dane zostaną przekazane odpowiednim organom egezkucyjnym.
6.4. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

7. Prawo odstąpienia od umowy
7.1 Złożone ale jeszcze nie opłacone zamówienie może zostać anulowane przez Klienta bez podania przyczyny.
7.2 Anulowanie złożonego i opłaconego zamówienia przez Klienta jest tylko możliwe w przypadku gdy tablice jeszcze nie zostały zarejestrowane. W tym przypadku Usługodawca ma prawo naliczyć indywidualną opłatę manipulacyjną w zależności od poczynionego nakładu pracy w związku z przygotowaniem zamówienia, maksymalnie Do kwoty 25,00€.
7.3 W przypadku gdy tablice zostały już zarejestrowane, zamówienie nie może zostać anulowane.

8. Zakaz cesji i zastawiania
Wierzytelności lub prawa Klienta wobec Usługodawcy nie mogą zostać scedowane lub zastawione bez zgody Usługodawcy, chyba że klient udowodnił uzasadniony interes w cesji lub zastawie.

9. Potrącenia
Klientowi przysługują prawa potrącenia lub zatrzymania tylko wówczas, jeśli dane roszczenie wzajemne zostało prawomocnie stwierdzone lub jest przez nas uznane.

10. Jurysdykcja, prawo właściwe
10.1 Do niniejszych OWH oraz w zakresie stosunku umownego z Klientem stosuje się prawo niemieckie. W przypadku Klienta obowiązuje to tylko o tyle, o ile nie jest to ograniczone przepisami prawa państwa, w którym Klient ma swoje miejsce zamieszkania. Postanowienia konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania.
10.2 Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego pomiędzy Stronami rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy o ile Klient jest jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego.

11. Klauzula salwatoryjna
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWH nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

Sie brauchen auf die Schnelle ein Kurzzeitkennzeichen - wir haben die Lösung.Sie müssen nicht zur Zulassungsstelle - beantragen Sie die Zulassung hier. Originale werden nicht benötigt, Kopien reichen aus.

Auf kurzem Wege können Sie ein Kurzzeitkennzeichen erhalten

Den Liefertag können Sie beim Bestellprozess wählen. In der Regel sind 1-3 Werktage realisierbar. Sie können aber auch für lang bevorstehender Überführungen bereits jetzt den Antrag stellen. Die Liste beim Liefertag zeigt Ihnen alle Optionen.

Für die Bearbeitung Ihres Antrages

benötigen wir Ihre Daten (siehe Felder auf der Startseite) und diese Unterlagen in bester Qualität als Kopie:  


- Fahrzeugbrief (Vorderseite, aufgeklappt)


- Vorderseite und Rückseite vom Fahrzeugschein mit Abmelde-Datum


- falls keine gültige HU auf dem Schein vermerkt ist, benötigen wir auch einen gültigen HU-Bericht zum Fahrzeug.


- gültiger Ausweis beidseitig

Für die Beantregung der Kurzzeitkennzeichen müssen Sie NICHT deutscher Statsbürger sein

Die Bestellung auslösen (Felder ausfüllen) kann jede Person. Der Antragsteller muss mind. 18 Jahre alt sein. Die Staatsangehörigkeit spielt dabei keine Rolle.

Die Bestellung beinhaltet

die gültigen Kurzzeitkennzeichen, eine Haftpflichtversicherung, die Zulassungsgebühren und Express-Versand.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów

Dowód osobisty lub paszport

Prosimy o przesłanie ważnego zdjęcia/skanu dowodu osobistego lub paszportu i jakiegokolwiek dokumentu z adresem w celu wystawienia polisy (może być adres na potwierdzeniu wpłaty lub rachunek za prąd, telefon, umowa kupna-sprzedaży, ect.)

Dane osobowe Zamawiającego muszą być zgodne z danymi na przesłanym dowodzie osobistym lub paszporcie.

Mały brief (dowód rejestracyjny pojazdu) – niem. Fahrzeugschein

Zdjęcia lub skany małego briefu (obie strony, tj. przód i tył) muszą być czytelne i wykonane w całości. Wszystkie brzegi dokumentu muszą być wyraźnie widoczne, dokument nie może być „obcięty“ lub częściowo niewidoczny.

Numer rejestracyjny pojazdu, numer briefu (pozycja 16) jak również numer VIN pojazdu na małym briefie muszą pokrywać się z danymi na dużym briefie „Fahrzeugbrief“.
Na tylnej stronie (rewersie) małego briefu znajdą Państwo datę wyrejestrowania pojazdu lub zdrapany kod zabezpiecznia użyty w celu wyrejestrowania pojazdu. Pojazd musi zostać wyrejestrowany najpóźniej 1 dzień roboczy przed zarejestrowaniem i wysyłką tablic krótkoterminowych.

Jeśli do dowodu rejestracyjnego dołączona jest dodatkowa strona (tzw. „Beiblatt”), prosimy również o przesłanie kopii tego dokumentu.

Duży brief (karta pojazdu) - niem. Fahrzeugbrief

Ważne jest aby i ten dokument został przesłany w całości, wszystkie brzegi dokumentu muszą być wyraźnie widoczne, dokument nie może być „obcięty“ lub częściowo niewidoczny.
Jeśli pojazd jest fabrycznie nowy i nigdy nie był jeszcze rejestrowany prosimy przesłać wszystkie (najlepiej zeskanowane) strony świadectwa homologacji kompletnego pojazdu (Certificate of Conformity – COC) jak również fakturę zakupu.

Badania techniczne (niemiecki TÜV)

Tablice krótkoterminowe możemy zarejestrować tylko na pojazd, który posiada ważne badania techniczne.

Badania techniczne wykonują takie stacje diagnostyczne jak np. TÜV, GTU, KÜS, DEKRA itd. Jeśli posiadają Państwo dokument potwierdzający aktualne badania techniczne (niem. „HU-Bericht”) to prosimy o jego przesłanie wraz z małym i dużym briefem.

Do rejestracji tablic krótkoterminowych na pojazdy fabrycznie nowe i nigdy wcześniej nie rejestrowane nie potrzebujemy dokumentu potwierdzającego ważne badania technicze.

Stempel potwierdzający ważność badań technicznych, który znajduje się na tylnej stronie (rewersie) małego briefu generalnie wystarcza do zarejestrowania tablic krótkotermniowych.

Dokument z badań spalin (AU – Abgasuntersuchung) nie jest potrzebny do zarejestrowania tablic.